Internet bank howpsuzlygy boýunça semalt hünärmeni

Sanly jenaýatçylar hasaplary bozýarlar we galp alyş-çalyşlary dürli usullar bilen tamamlaýarlar. Öňe giden zyýanly programma üpjünçiligini ulanmagyň çylşyrymly meýilnamalary metbugatda köp zat alýar. Aldawçylar ýazgylary üstünlikli söwda edýärler we Semaltyň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Oliwer Kingiň mysalynda gönüden-göni, adam tarapyndan döredilen hüjümler bilen nagt pul alýarlar.

Hoodlums hasaby atlaryny, aýry-aýry maglumatlary, pul nokatlaryny tygşytlaýan we has köp maglumatlary öz içine alýan giňişleýin maglumat ätiýaçlygyna ýakynlaşýar. Kiberhowpsuzlyk firmasy Hold Security, gizlin webde satyn alyp boljak 360 milliona golaý ýazgydan ogurlanan şahadatnamalary tapdy. Mundan başga-da, aldawçylar bu maglumat dükanyndan onlaýn maliýe balansyna girmek üçin gazananlaryny giňeltmek üçin parollary nädip täzeden dikeldýändiklerini görkezdiler.

Nädogry maglumat bilimlerimiz, birnäçe bölek müşderini we az sanly iş hasaplaryny azyndan elli bank we ähli ululykdaky kärdeşler arkalaşyklaryny aldap, müşderilerimize garşy yzygiderli hüjümleri amala aşyrdy. Hüjümleriň hemmesi barlanyşy ýeňmek üçin "ähmiýet berilmedik gizlin açar" elementiniň ulanylmagyny öz içine alýar we her bir guramada köp sanly adam pidasy boldy, jenaýatçylar bir ýazgydan netijeli söwda edip biljekdigini boýun alansoň, has çalt yzarladylar.

Umuman aýdanyňda, ýazgylara girenlerinden soň günäkärler web hasabyna gözegçilik edýärdiler, şol ýerde ýazgylara göz aýlaýardylar, maglumatlary ýygnadylar we soňundan çykdylar. Caseolbarsyň paýynda internet tygşytlamak arkaly pul çalşyp bilmediler.

Web esasly pul saklamak arkaly synanyşyk edilmedik bolsa-da, býudjet guramalary islendik ýagdaýda bu nädogry maglumatlary göz öňünde tutmalydyrlar. Kanuny bozanlar ýazgylara bikanun girdiler we toplanan maglumatlary pul girdejileri üçin ulanyp bilerler. Aýry-aýry maglumatlar, geçmişdäki hekaýalar ýa-da bölekler baradaky maglumatlar, bellikler we barlag maglumatlary lomaý aldaw we kanallaryň assortimentinde kesilen nädogry maglumat üçin ulanylyp bilner.

Kruks dinamiki ýazgylary we ýalňyş ýazgylary (ätiýaçlyk ýerleri bar, emma hereket ýok) hasaplar bilen söwda edýärdi. Öňünden aýdyp boljak bir komponent, giriş prosedurasyny tamamlamak üçin “Gözden çykarylan gizlin” esasy elementiň ulanylmagydyr. Aldawçy müşderiniň adyny girizip, bir synag soragyny, kezzapyň häzirlikçe beren jogabyny we şondan soň gözegçilik sözüni täzeden dikeldip boljak "Overlooked Secret" düwmesine basar.

Kanun bozanlar ýazgyda bir gezek ýazgy we ýitgi barada anyk maglumatlary gözläp, şuňa meňzeş umumy özüni alyp barşyň mysalyny görkezdiler. Ulanylýan umumy elementler "Recordazgylary görmek", "Hasap töleginiň taryhy" we "Suratlary görmek".

Öwrenmek barada maslahatlar

  • Diňe zyýanly programma üpjünçiligi däl-de, ýazgylary söwda etmegiň usullarynyň köpüsine garşy üpjün edýän howpsuzlyk gatlaklaryny tertipläň.
  • Bir exchangeanyň geçmişine göz aýlaň we müşderiňizdäki ähli onlaýn hereketlere baha beriň, öň bellenen mysal ýaly adaty bolmadyk hereketleri görkezýär.
  • Falsealan girişi mümkin boldugyça çalt tassyklamak üçin müşderileriňiz bilen habarlaşyň. Ir hereket etmek soň wagt we pul sarp eder.
  • Aldawçylykly hereketleri tapsaňyz, deňeşdirme häsiýetleri bilen dürli ýazgylary gözläň.
  • Galp onlaýn ýazgylary tassyklanyňyzda, ýazgylara duýduryş goýuň we ähli kanallarda galp hereketi gözläň, esasanam faksly sim talaplary we ýalan barlaglar.