Semalt: Seo-da programma gurmagyň we API integrasiýasynyň peýdalary


Häzirki wagtda SEO başynda göz öňüne getirişimizden has ýokary geçdi. API we programma binasynyň kömegi bilen web sahypalary indi we sahypasynyň gündelik alýan traffigini gowulaşdyryp bilerler. Baglanyşyk binasy islendik web sahypasynyň ýaşamagy üçin möhümdir. Şeýle-de bolsa, web sahypaňyza has köp traffik almagyň ähli usullaryny tükedik, ýöne programmalar we API integrasiýasy web sahypaňyzda bolup biläýjek artykmaçlyklary göz öňünde tutduňyzmy?

Hawa, bu ikisiniň diňe SEO-dan has köp peýdasy bar, ýöne SEO strategiýaňyzy nädip gowulaşdyryp boljakdygyny inkär edip bilmeris. “Semalt” -da, gowy programmanyň ep-esli mukdarda çykdajy etjekdigini we SEO-dan has ýokary bahasynyň bardygyny göz öňünde tutup, diňe SEO üçin programma döretmek üçin pul sarp etmegiňizi maslahat bermeýäris. Şeýle-de bolsa, eýýäm biriňiz bar bolsa ýa-da birini edinmegi meýilleşdirýän bolsaňyz, SEO strategiýalaryňyza peýdaly boljak birnäçe ýol bar.

Ine, programmaňyzy üýtgedip, ony SEO dostlukly edip bilersiňiz


  • Programma gözden geçiriş sahypasy
Ajaýyp ýol SEO üçin ykjam programmany ulanmak, ony programma gözden geçiriş sahypasyna tabşyrmakdyr. Birnäçe web sahypasy bir esasy maksat üçin döredildi: täze web sahypalaryny gözden geçirmek we olar hakda pikir bermek. Bu pikir, täze programmalary tapmak üçin bu sahypalara birnäçe täze ulanyjy gelýär we özüňizi tabşyrsaňyz, sahypaňyza girýänleriň ünsüni çekip bilersiňiz. Bu, täze programma hakda öwrenmäge ýa-da täze programma barada pikir alyşmaga gelen ulanyjylaryň, sizden satyn almazdan ozal programmaňyzda büdremegi sebäpli bolup geçýär. Bu möhümdir, sebäbi bu size bir gezek gelýänleri yzygiderli müşderilere öwürmäge kömek edýär.
  • Press-relizler
< div> Bir synanyşykda nädip köp traffik gazanyp boljakdygyny pikirlenip, press-relizler web sahypaňyz üçin hökman ajaýyplyklar döreder. Bu batyrgaý ädim bolsa-da, köplenç tomaşaçylary web sahypaňyzy gözlemek mümkinçiligine däl-de, programmaňyzyň beýleki taraplaryna gönükdirýär. Mysal üçin, telefonlardaky press-relizi alalyň. Şeýle ýagdaýlarda web sahypalaryna we önümlerine traffigiň sany köpelýär. Bu, press-relizleriň belli bir önüme ýa-da tutuş markaňyza köpçüligiň ünsüni çekmegiň ygtybarly usulydygyny görkezýär.